‘பொண்ணு மாப்பிள்ளை’ படத்திற்கு இயக்குநர் பார்த்திபன் வாழ்த்து! – www.sarkariaresult » sarkariaresult – sarkariaresult.com

dc2af5b7 e436 41d5 9725 0a14d35ff8f8

सिस्टम ் ி் ்திபன் ்த்ு ிய ் ‘பொண்ணு ்பிள்ளை’

்் ்ிரன் தாநாயகனாக ி்்மகேநி்மகேந்
்த்த ்பாரா ்்டெய்ட்சார்சார்்்்்வேலுச்வேலுசி்்ஆர். ி்கத தித்திருக்கள்.

த்திற்கு ிகரும் ் ்் ்் ்தி்த்்்.

் தனது ்ிட்டர் ்த்தில் தினாறும் (संग्रह)பெற்று ்வு ்த்த் ்று
ிப்பாளர்கள்ர்வேலுச்வேலுச்ி்ஆர் ். ி்த ்்்்் ்்்்்்்.

த்த்கு ்ற ் தல் தையாக ி்கும் ் ் ்மகேந் ்ணு ்ி்

்த ி்கள் ி்டன .கித்ு ி்களும் ்் ் தலும் ிி். ்த் த்துக்ற ்் தல் தையாக ி்் ்் ்்.

்த்த
்ிபாலன் தி ்ி்கிறார். ்் ்் ் ் ி் ி் ்்். த்் ி்லனாக ித்துள்ளார். ்் ி்கரசி, ்் , ்திி ,நெல்லை ிவா, ிரேன் ் ியோரும் ்்ளனர்.இயக்் ்ி் ்சுவை த்த் ்்.

த்தைப் ்றி ி்பாளர் ்்வேலுச்வேலுசி்்,

“நான் ி்ிருந் ்குநராக ்டும் ்ற ்னை ்்.ஆனால் ்்ப த்தால் ் ிப்பு ி்வாகிி். सिस्टम विवरण सिस्टम विवरण ் 12 ்டு ் ி்றி ்ிறேன். ி்சா் தனை த்த ‘சுயம்்’ த்திலும் ி்ி். துமட்லாமல் ‘சமஸ்்’, ‘பாபா’ , ‘கஜேந்திரா’ ்ற ிய ்ஜெட் ்களில் ியாற்றிய ் ்கு ்டு। प्रोविजनिंग सेविटीज ்ி் ி் ்ி் ்ி்் ் ்டும் ் ் ் த்தை் திக்க, ்போத ் ்ளத்.
்் ்கள்கள் ்் ி் ்் ் ்்ப் ்். ் தில் ்க் ் திந் ்கிஇந் த்தை் தி்்.

இயக்குநர் சேட்டி பாலன் கூறிய படத்தின் கதை எனக்குப் பிடித்துப் போனதால் அவரை இயக்க வைத்து இந்தப் படத்தை எடுத்து முடித்து இருக்கிறேன் .படத்தின் படப்பிடிப்பு ஒரே ஷெட்யூலில் தூத்துக்குடி மணப்பாடு பகுதிகளிலும் மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் எடுத்து முடித்திருக்கிறோம்।

்த் திப்பு ி்ியாக் ் ்்
57
் ்காமல் த்தைப் ்னாக தித் ்ி்பை த்திமுட்்ி்.

்த்திற்கு ிப்பிவு்். अभिनंदन. .ஜே.அலிிர்.இவர் ்் ் ி தற்் ‘வாத்தியார் ்்ட குழு’ ்பட ்று ்ி் ்் ி் . ்்- ்டிபாலன்.எடி்டிங் ி.எம்। தயசங். -ஞானம்.

தல் ் ்ி் ்ி் ்் ்ி் ்ி் ்்்்.

்் ்்்்்்்்்்்்்்பட்படத்்்த்்்்்ி்ி்்்ி்்்்ி்்ி். ்த்திபன் ் ்்கு ்கள் ்றி।” ்ிறார் திப்பாளர் ்் ்சாமி.

वर्ष 2021 का विवरण

पोस्ट ‘பொண்ணு ்பிள்ளை’ த்திற்கு ்குநர் ்த்திபன் ்த்து! www.sarkariaresult पर पहली बार दिखाई दिया।

Stay Tuned with sarkariaresult.com for more Entertainment news.

Leave a Comment