‘மாயோன்’  பட ஒளிப்பதிவாளருக்கு கிடைத்து வரும் பாராட்டு – www.sarkariaresult » sarkariaresult – sarkariaresult.com

JOIN NOW

आरपी

प्रोविजनिंग सिस्टम सिस्टम த்த் ் ்டா ்ி் ி்் ்ி் ்ி் ்ி் ்ி் ்ி் ்ி்் ் திில் ி் ்ி்ி்் ்’்ி்்்ி்ி்.

்ின்முனி்ி்ி்ி்் ்ி்ி்்். ் த்தில் ்்ி்்், ்ணா, ்த், தி ்ிட்ட ் ்ி்க்். ்ி்ி்்்்்்்்்்்்்்்். परियोजना प्रबंधक समूह विवरण प्रबंधक

இந்நிலையில் ‘அகண்டா’ படத்தில் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றிய ஒளிப்பதிவாளர் ராம்பிரசாத், தமிழில் அருண்மொழி மாணிக்கம் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் என் கிஷோர் இயக்கத்தில் சிபிராஜ் நடிப்பில் தயாராகியிருக்கும் ‘மாயோன்’ படத்திற்கும் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார்। ் திழில் ி் ‘மாயோன்’ த்திலும் ி்ி்ி் ்ி் ்ி். ி்பை ்டி ‘்’ ினர், ‘அகண்டா’ திற்கும், ி்ிவாளர் ் ்்்்த்்்.

पोस्ट ‘மாயோன்’ ிப்பதிவாளருக்கு ிடைத்து ் ்டு सबसे पहले www.sarkariaresult पर दिखाई दिया।

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Refresh
Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro